PHP+JS动态显示服务器时间

PHP+JS动态显示服务器时间
最近做到的一个项目需要显示服务器的时钟,在网上找了都是JS获取到本地的时间,经过google多方搜索,终于找到PHP+JS动态显示服务器时间的代码,具体代码如下。如果还有好方法烦请留言告知。 [php] window.onload = function () { stime(); } var c = 0; var Y =, M =, D =; function stime() { c++ sec = +c; H = Math.floor(sec / 3600) % 24 ...